Ingyenes videósorozat: 7 tipp a munkavédelemről

Kérjük adja meg keresztnevét és email címét és máris az Öné lehet a W-Protect ingyenes munkavédelmi videósorozata, melyben szakértőnk és üzletvezetőnk Becsei Kornél ad tippeket!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!

Adatvédelmi nyilatkozat

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

UTOLSÓ SZERKESZTÉS: 2018.05.24.


Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.
Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


I.
Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:
Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: W-Protect Kft.
Székhely: 7635 Pécs, Tölgyfa köz 4.
Weblap: www.w-protect.hu
Kapcsolattartó: Jáksó Rebeka
Telefon: +36 30 866 0805
E-mail: jakso.rebeka@w-protect.hu

 

Adatfeldolgozás:
adatfeldolgozást végző partnerek:
Neve: SHS Kft.
Elérhetőségek:
Postai elérhetőség: 7342 Mágocs, Szabadság u. 31.
E-mail elérhetőség: shs@shskft.hu


Neve: InfoComplex Bt.
Elérhetőségek:
Postai elérhetőség: 7630 Pécs, Edison u. 1. fsz. 1/A
E-mail elérhetőség: info@infocomplex.hu


Neve: Számkör 2002 Bt.
Elérhetőségek:
Postai elérhetőség: 1204 Budapest, Ady Endre utca 110.
E-mail elérhetőség: info@speedpc.hu


Neve: DPD Hungária Kft.
Elérhetősége:
Postai elérhetőség: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B
E-mail elérhetőség: dpd@dpd.hu


Neve: Tarns-o-felx Hungary Kft.
Elérhetőségek:
Postai elérhetőség: 1239 Budapest, Európa út 12.
E-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Neve: Cégmenedzser Szoftver Kft.
Elérhetőségek:
Postai elérhetőség: 1054 Budapest, Szemere utca 19. 6. em. 4.
Telefon elérhetőség: +36 1 814 7885


Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.
Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

 

Adatvédelmi tisztviselő:
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. címre vagy elektronikusan a jakso.rebeka@w-protect.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.
Külföldi adattovábbítás:
Nem történik külföldre adattovábbítás.


II.
Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:
Adatkezelési célok:
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:


a) Kereskedelmi tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybevevőinek (ügyfelek, vásárlók) és együttműködő partnereink adatait, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);


d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;


e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;


f) vagyonvédelem, személyi biztonság;


g) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából


Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges


Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont


b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.


c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.


d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont


e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook és Instagram oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.


f) Hírlevélküldés információ átadás céljából: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.


g) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont


h) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

 

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:
- beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
- beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
- szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
- tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről


Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)
Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell.


Az adatkezelés időtartama:
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 2 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

III.
Érintetti jogok:
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);


b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;


c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);


d) az adat kezelésének korlátozása;


e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;


f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;


g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy


h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

IV.
Adatvédelmi incidens:
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

V.
Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.


VI.
Tájékoztatás a nyilvántartásokról:
Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:


1. Adatkezelési és adattovábbítási nyilvántartás
-a GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65§ alapján a NAIH vezeti
tartalma:
- sorszám
- dátum
- adatkezelés célja
- kezelt adatok
- adatkezelési cél
- adatkezelési jogalap
- tárolás módja és ideje
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adattovábbítás, címzettek
- tárolás helye
- adatkezelő/megtekintő személy
- adattovábbítás címzettje, célja, jogalapja, törlési határidő
harmadik országba történő továbbítás nincs.


2. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- kérelem időpontja
- érintett neve, azonosító adata
- kérelem tartalma
- intézkedés megnevezése
- intézkedés dátuma
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége


3. adatvédelmi incidensek nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- incidens dátuma
- incidens leírása
- érintettek köre
- érintett személyes adatok
- incidens hatása
- intézkedések
- értesítettek


4. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- megkeresés tárgya és ideje
- érintettek köre
- érintett személyes adatok
- intézkedések
- adatkezelő neve és elérhetősége
- incidens hatása


5. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- beérkezés ideje
- kérelem tárgya
- intézkedés (pl. visszaküldés)
- adatkezelő neve és elérhetősége


6. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- hatásvizsgálat ideje
- műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
- szükségesség, arányosság vizsgálata
- kockázatok elemzése, kezelése
- adatkezelő véleménye

 

Kelt: Pécs, 2018. május 24.
______________________________
W-Protect Kft., mint adatkezelő/adatfeldolgozó
képviseletében: Schuler Zoltán

* A weboldalunkon található információk tájékoztató jellegűek, képeink illusztrációk, az árváltoztatás jogát fenntartjuk